OPROEP ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS

M HKA vzw zoekt onafhankelijke bestuurders (m/v/x) om zijn Raad van Bestuur te versterken. Oproep tot kandidaatstelling.

M HKA – voluit Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw – is een cultureel-erfgoedinstelling van de Vlaamse Overheid. M HKA werkt rond beeldcultuur en in het bijzonder de hedendaagse beeldende kunst, film en mediakunst. Het ziet de naoorlogse avant-garde als zijn basis om om te gaan met de multipolaire wereld van vandaag en profileert zich daarbij als een Euraziatisch museum.

M HKA staat voor bijzondere uitdagingen in de volgende jaren. Er wordt van de instelling een voorbeeldwerking op internationaal niveau verwacht, waarvoor het een juiste schaal en draagvlak dient te vinden. Er wordt een nieuwbouw gepland met een volwaardige museuminfrastructuur. Verder kreeg M HKA twee jaar geleden ook de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op Vlaams niveau van archiefwerking en ondersteuning van estates op het vlak van beeldende kunst.

In het kader van de uitvoering van het Vlaamse Decreet Deugdelijk Bestuur bestaat de Raad van Bestuur uit zeven bestuurders aangesteld door de Vlaamse Regering en vier onafhankelijke bestuurders. In oktober 2021 stelde de Vlaamse Regering haar bestuurders voor. De Raad van Bestuur doet nu een open oproep naar kandidaten die willen zetelen als onafhankelijke bestuurder in het Bestuur van M HKA vzw.

Gezien de positieve uitdagingen waarvoor het M HKA staat, worden voor de onafhankelijke bestuurders naast algemene profielelementen ook bijzondere verwachtingen geformuleerd. Voor twee van de bestuurders zijn dit artistiek- en cultureel-inhoudelijke perspectieven, voor de andere twee bestuurders gaat het om expertises waarvoor het M HKA voor zijn ontwikkeling als openbare instelling zal moeten kunnen beroep doen.

  • Van twee van de bestuurders verwachten we artistiek- en cultureel-inhoudelijke ervaring op topniveau in de internationale kunstwereld, en een perspectief die de diversiteit van de wereld vandaag uitdrukt. We denken hierbij als mogelijkheid ook aan organisatoren, critici, kunstenaars of verzamelaars uit China, India, Turkije, de Russische Federatie of andere vergelijkbare landen.
  • Van twee van de bestuurders verwachten we expertise op topniveau in een of meer van de volgende domeinen: (1) complexe projectstructurering en aansturing, (2) juridische issues m.b.t. openbare instellingen, auteurs – en successierechten (3) governance, (4) HR, (5) veranderingsmanagement.

De Raad van Bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de vereniging en op de realisatie van de doelstellingen van M HKA vzw.

De Raad van Bestuur komt viermaal per jaar samen. Deze bijeenkomsten worden minstens een jaar vooraf vastgelegd. De duur van het mandaat bedraagt 5 jaar en is onbezoldigd. Indien nodig worden verplaatsings- en verblijfskosten vergoed.

Andere verwachtingen in het profiel van de onafhankelijk bestuurder zijn:

  • een gezonde interesse in alles wat hedendaagse beeldende kunst, beeldcultuur en de andere kunsten betreft,
  • een helder engagement voor het project van M HKA,
  • de competentie om langetermijndoelen uit te zetten in het belang van de beeldende kunsten en de maatschappelijke verankering ervan,
  • de capaciteit om de organisatie en de Raad van Bestuur op een juiste wijze te bevragen, waarbij de effectiviteit van een institutioneel ontwikkelingstraject centraal staat,
  • een inzicht in en sterk gevoel voor sociaal-maatschappelijke opportuniteiten,
  • bestuurlijke deskundigheid,
  • een vernieuwende en creatieve visie voor de toekomst.

Herkent u zich in dit profiel en wilt u mee aan het roer staan van een dynamische, internationaal georiënteerde en lokaal verankerde beeldcultuur- en kunsteninstelling met een erfgoedwerking?

Dan hopen we dat u zich kandidaat stelt voor een mandaat als onafhankelijk bestuurder bij het

M HKA.

 

Procedure:

U verstuurt uw kandidatuur met een up-to-date curriculum uiterlijk op 4 december 2021 om 12.00u via info@muhka.be t.a.v. de heer Herman De Bode.

Het benoemings- en renumeratiecomité is door de Raad van Bestuur gedelegeerd om kandidaten te selecteren die zullen worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van december 2021.

Verdere info te verkrijgen via bart.debaere@muhka.be